کد مطلب : 75258 تاریخ مطلب : 1401/07/24

برگزاري دوره هاي آموزش جهت دريافت پروانه کسب در سالن هاي همايش اتاق اصناف مرکز استان قم

نیمتا روزنامه های صبح کشور