کد مطلب : 75253 تاریخ مطلب : 1401/07/21

برگزاري جلسه کميته بازرسي کميسيمون نظارت از سازمان هاي صنفي

جلسه کميته بازرسي کميسيمون نظارت از سازمان هاي صنفي، در تاريخ 1401/07/21 در سالن جلسات حوزه رياست اتاق اصناف مرکز استان قم برگزار گرديد .

نیمتا روزنامه های صبح کشور