کد مطلب : 75126 تاریخ مطلب : 1401/04/20

جهاد دانشگاهي و اتاق اصناف مرکز استان قم تفاهم نامه همکاري امضا کردند

در راستاي خدمت رساني به شهروندان، اتاق اصناف مرکز استان قم با جهاد دانشگاهي واحداستان قم تفاهم نامه همکاري مشترک امضاء کردند.

به گزارش روابط عمومي اتاق اصناف مرکزاستان قم، همکاري درکليه زمينههاي فرهنگي، آموزشي، پژوهشي، فناوري و نوآوي و تجاري سازي، بر اساس قوانين و مقررات جاري اتاق و جهاد در راستاي همافزايي و همکاريهاي مشترک في مابين و نيز ساير توانمندي هاي طرفين با در نظر گرفتن کليه امکانات و ظرفيت هاي موجود در دو دستگاه موضوع انعقاد اين تفاهم نامه است.

در اين تفاهم نامه جهاد دانشگاهي و اتاق اصناف توافق کردند در راستاي اجراي سياست هاي کلان اقتصاد مقاومتي با تکيه بر شفافيت و روان سازي نظام توزيع، ارتقاء سطح خدمت رساني به مردم، کاهش هزينه هاي مبادلاتي از توليد تا مصرف همکاري داشته باشند.

همکاري مشترک جهت شناسايي مشکلات و موانع توسعه و ارتقاء فعاليت هاي صنفي و تلاش براي همکاري جهت رفع اين موانع براي اتحاديه ها، همکاري در ارتقاء فعاليت ها و بهبود بهره وري اتحاديه هاي تحت پوشش و برنام هريزي، پيگيري و ايجاد مراکز آموزشي و پژوهشي با توجه به نياز هاي اتحاديه ها از ديگر تعهدات مشترک اين تفاهم نامه است.

همچنين برگزاري دوره هاي آموزشي کوتاه مدت عمومي و تخصصي به منظور ارتقاء توان علمي، آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، هنري، اجتماعي و برگزاري رويدادها، جشنوارههاي مشترک فناورانه و نوآورانه، نمايشگاههاي علمي و توليد محتواي آموزشي عمومي و تخصصي و مهارتي در زمينه هاي مشترک از ديگر موارد ذکر شده در اين تفاهم نامه است.

نیمتا روزنامه های صبح کشور