کد مطلب : 75096 تاریخ مطلب : 1401/04/06

اطلاعيه شركت در انتخابات اتحاديه صنف موسسات اتومبيل کرايه قم

اطلاعيه شركت در انتخابات اتحاديه صنف موسسات اتومبيل کرايه قم

وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم

كميسيون نظارت

اطلاعيه شركت در انتخابات اتحاديه صنف موسسات اتومبيل کرايه قم

در اجراي ماده 11 آئين نامه اجرائي انتخابات هيئت مديره اتحاديه هاي صنفي ، بدينوسيله از كليه اعضاي داراي پروانه کسب دعوت بعمل مي آيد تا در روز سه شنبه مورخ 07/04/1401 از ساعت 9 صبح الي 12 با در دست داشتن اصل يا تصوير پروانه كسب و يا كارت شناسايي معتبر جهت انتخـاب 5 نفـر از بين داوطلبان عضويت در هيئت مديره و يک نفر از بين داوطلبان بازرس آن اتحاديه حضور يابند.

محل برگزاري انتخابات:

بلوار 15 خرداد جنب سازمان حج و زيارت ، مجتمع اداري اصناف

ضمناً بر اساس تبصره ماده 13 آئين نامه اجرائي اعطاي وكالت و يا نمايندگي جهت دادن راي ممنوع است .

اســــــامي داوطلبين عضويت در هيات مديره

 1. نوراله اروجي
 2. اميرمنصور بشري
 3. علي حسني راد
 4. اسماعيل حسينيان نائيني
 5. عليرضا خضري نژاد
 6. سيدعليرضا کريمي
 7. غلامرضا محمدصادقي
 8. سجاد محمدي
 9. هادي مرادي
 10. عبدالرسول موسوي
 11. زهره سادات نصيري
 12. محمدرضا يگانه بهمن

اسامي داوطلبين بازرس

1- سيدعلي احمدي زاده مبيني

2- مرتضي حماميان وشنوه

3- جعفر سرپرست

(( هيات اجرائي برگزاري انتخابات اتحاديه هاي صنفي شهر قم ))

نیمتا روزنامه های صبح کشور