کد مطلب : 75023 تاریخ مطلب : 1401/03/16

اطلاعيه شركت در انتخابات اتحاديه صنف توليدکنندگان پوشاک و صنوف وابسته قم

اطلاعيه شركت در انتخابات اتحاديه صنف توليدکنندگان پوشاک و صنوف وابسته قم

وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم

كميسيون نظارت

اطلاعيه شركت در انتخابات اتحاديه صنف توليدکنندگان پوشاک و صنوف وابسته قم (نوبت دوم)

در اجراي ماده 11 آئين نامه اجرائي انتخابات هيئت مديره اتحاديه هاي صنفي ، بدينوسيله از كليه اعضاء داراي پروانه کسب دعوت بعمل مي آيد تا در روز چهارشنبه مورخ 18/03/1401 از ساعت 9 صبح الي 12 با در دست داشتن اصل يا کپي پروانه كسب و يا كارت شناسايي معتبر جهت انتخـاب 7 نفـر از بين داوطلبان عضويت در هيئت مديره و يک نفر از بين داوطلبان بازرس آن اتحاديه حضور يابند.

محل برگزاري انتخابات:

بلوار 15 خرداد جنب سازمان حج و زيارت ، مجتمع اداري اصناف ضمناً بر اساس تبصره ماده 13 آئين نامه اجرائي اعطاي وكالت و يا نمايندگي جهت دادن راي ممنوع است .

اســــــامي داوطلبين عضويت در هيات مديره

1ـ خانم فاطمه ابراهيمي

2- محمود اصلاني

3- علي باقري

4 ـ سعيد پوربياتي

5 ـ حسين تلخابي

6 ـ محمدرضا حاجي اسماعيلي

7 ـ رضا حاجي پور قمي

8 - سکينه خاني

9- فاطمه خراساني نژاد

10- حسين رستمي

11- معصومه رضائي

12- سميه زارع

13- جلال سباعي

14- علي عيوضي

15 - نسرين گائيني

16- ميريونس موسوي اصل

اسامي داوطلبين بازرس

1- ليلا ابراهيمي

2- سيدعليرضا موسوي

(( هيات اجرائي برگزاري انتخابات اتحاديه هاي صنفي شهر قم ))

نیمتا روزنامه های صبح کشور