کد مطلب : 74987 تاریخ مطلب : 1401/02/22

اصناف نقش تعيين کننده اي در حمايت از چرخه توليد دارند

رئيس اتاق اصناف قم با بيان اينکه چون در حال اجراي طرح هستيم شرايط عمومي بازار با چالش‌هايي مواجه است، گفت: مردم و صنوف کمي سردرگم هستند و برخي کالاها کمياب شده‌اند ولي باکمي اعتماد به دولت اين روند اصلاح خواهد شد به هر حال اجراي اين طرح جراحي اقتصاد کشور است.


به گزارش روابط عمومي اتاق اصناف قم، مساله حذف ارز ترجيحي يکي از چالشي ترين تصميمات دولت تازه تاسيس است و تا کنون نيز نظرات بسياري از سوي تحليلگران اقتصادي نسبت به اين تصميم عنوان شده است.

مساله حذف اين يارانه يک امر بديهي و لازم به نظر مي رسد ولي اينکه چگونه اين سرمايه ملي شرايطي براي بهبود اقتصاد عمومي، رضايت مندي عمومي، عدم تورم مازاد و همچنين ايجاد يک چرخه کامل اقتصادي را فراهم آورد، خود يک مساله جدا و بسيار مهم است.

در اين ميان اصناف نقش تعيين کننده اي در زمينه توزيع کالاهاي عمومي و همچنين حمايت از چرخه توليد دارند. در اين ميانحميد خرمي، رئيس اتاق اصناف قم، در گفتوگو با ايسنا عنوان کرد: يکي از بزرگترين چالشهاي اقتصادي کشور، بحث اختصاص يا حذف ارز ترجيحي است و به نظرم اين دولت واقعاً شهامت به خرج داد که پيگير اجراي حذف ارز ترجيحي شد تا زمينه رانت و قاچاق کالا برچيده شود.

وي ادامه داد: ترديدي نيست که حذف ارز ترجيحي موجب افزايش بيرويه قيمتها خواهد شد و بايد اقشار مردم کشور را به طرق مختلف حمايت کرد.

وي بابيان اينکه هيچ عقل سليمي نميپذيرد که سرمايههاي اين کشور به جيب عدهاي سودجو، احتکارگر و قاچاقچي برود، گفت: اين منابع و سرمايههاي ملي براي مردم ماست و بايد از آنها حفاظت نمود.

رئيس اتاق اصناف قم اظهار کرد: من معتقدم طرح حذف ارز ترجيحي پاشنه آشيل رونق اقتصاد کشور است ولي همزمان معتقدم اين کار بايد با شيب ملايم و رعايت حال مردم و زندگي آنها صورت پذيرد.

وي با اشاره به اينکه به نظر ميرسد با حذف ارز ترجيحي ديگر مشکلي در تأمين کالا نباشد، تصريح کرد: توزيع عادلانه يارانهها در کشور زماني محقق ميشود که سهم اقشار کم درآمد از يارانهها عادلانه باشد؛ زيرا اين درست نيست که گروهي پر مصرف بخش اعظمي از يارانهها را به خود اختصاص دهند.

خرمي بابيان اينکه چون در حال اجراي طرح هستيم شرايط عمومي بازار با چالشهايي مواجه است، عنوان کرد: مردم و صنوف کمي سردرگم هستند و برخي کالاها کمياب شدهاند ولي باکمي اعتماد به دولت اين روند اصلاح خواهد شد به هر حال اجراي اين طرح جراحي اقتصاد کشور است.

رئيس اتاق اصناف قم در توصيهاي به شهروندان گفت: همشهريان گرامي خويشتنداري کنند تا اهداف اين طرح محقق شود.

وي در مورد نظارتها و بازرسيها اظهار کرد: بازرس اتاق اصناف در کنار ساير مراکز نظارتي در حال انجام وظيفه هستند هر چند اصناف ولايي و منصف قم هر زماني که دولت به کمکشان نيازمند بوده در ميدان کارزار بودهاند.

منبع:ايسنا

نیمتا روزنامه های صبح کشور