کد مطلب : 74510 تاریخ مطلب : 1400/06/29

آگهي شركت در انتخابات اتحاديه صنف درودگران قم

آگهي شركت در انتخابات اتحاديه صنف درودگران قم

در اجراي ماده 11 آئين نامه اجرائي انتخابات هيئت مديره اتحاديه هاي صنفي ، بدينوسيله از كليه اعضاء داراي پروانه کسب دعوت بعمل مي آيد تا در روز 4شنبه مورخ 31 /06/1400 از ساعت 9 صبح الي 12با در دست داشتناصل پروانه كسب و يا كارت عضويت جهت انتخـاب 7 نفـر از بين داوطلبان عضويت در هيئت مديره و يک نفر از بين داوطلبان بازرس آن اتحاديه حضور يابند.

محل برگزاري انتخابات:

بلوار 15 خرداد جنب سازمان حج و زيارت ، مجتمع اداري اصناف

ضمناً بر اساس تبصره ماده 13 آئين نامه اجرائي اعطاي وكالت و يا نمايندگي جهت دادن راي ممنوع است .

اســـــامي داوطلبين عضويت در هيات مديره

1ـ علي اصغر ابرقويي

2- محمد ابوالحسني

3- علي افشار

4- ابوالفضل اله وردي

5 ـ روح اله اله وردي

6 ـ سعيد اله وردي

7 ـ مهدي اميرحسيني

8 ـ عليرضا براتي

9 ـ محمدتقي حسن پور

10- محمد رضايي

11- هادي روزبهاني

12- عليرضا شريفي

13- علي طالبي

14- محمدرضا عابديني

15- محمديوسف عطايي کچويي

16- مهدي فرهنگي سيروس

17- عباس گلاب گيران

18- حسين معماريان

19- مجتبي موسيوند

20- رضا نظري ورزنه

اسامي داوطلبين بازرس

  • 1-سعيد برزگر فرد
  • 2-محمدعلي خاکبازان

- رضا محمدي

(( هيات اجرائي برگزاري انتخابات اتحاديه هاي صنفي شهر قم ))