کد مطلب : 7052 تاریخ مطلب : 1395/10/03

اعضاي هيأت مديره

سمت: رياست اتاق اصناف قم

حسن احمدلو

سمت: نايب رئيس اول اتاق اصناف قم

سيد مجيد فاطمي مجد

سمت: نايب رييس دوم اتاق اصناف قم

بيت اله کريمي ضاحک

سمت: دبير اتاق اصناف قم

حميد خرمي

سمت: خزانه دار اتاق اصناف قم

محمد رستمي