کد مطلب : 7052 تاریخ مطلب : 1395/10/03

اعضاي هيأت رئيسه

سمت: رياست اتاق اصناف قم

حميد خرّمي

سمت: نايب رئيس اول اتاق اصناف قم

محمد رستمي

سمت: دبير اتاق اصناف قم

سيد مجيد فاطمي مجد

سمت: خزانه دار اتاق اصناف قم

مجتبي محموديان

نیمتا روزنامه های صبح کشور