کد مطلب : 6941 تاریخ مطلب : 1395/09/03

شوراي امر به معروف و نهي از منکر

امام علي (ع) مي فرمايند: بدانيد که امر به معروف و نهي از منکر نه مرگ کسي را نزديک کرده و نه روزي کسي را قطع.

معروف و منکر عبارتند از هرگونه فعل، قول و يا ترک فعل و قولي که بهعنوان احکام اولي و يا ثانوي در شرع مقدس و يا قوانين، مورد امر قرار گرفته و يا منع شده باشد. درس و بصيرت عاشورايي، از سفارشات مقام معظم رهبري مي باشد که بايد به صورت دقيق و منظم در ميان مردم گسترده شود.
با توجه به اهميت فريضه امر به معروف و نهي از منکر شواري مربوطه در اتاق اصناف و اتحاديه هاي صنفي تحت پوشش مشغول به فعاليت مي باشد که از توانايي بسيار بالا و کارآمد برخوردار مي باشد و لازم بذکر است که در اتحاديه ها، روساي محترم اتحاديه هاي صنفي بعنوان رئيس شواري امر به معروف و نهي از منکر معرفي گرديده اند.
امربه معروف و نهي از منکر از بنيهاي قوي و کارآمد برخوردار است چراکه قدرت اين ستاد در زمينه هدايت بسيار بالا است.

نیمتا روزنامه های صبح کشور