کد مطلب : 6938 تاریخ مطلب : 1395/09/03

مشاوره امور مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده

در راستاي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، اتاق اصناف قم از ابتداي خرداد ماه تا پايان مهلت تسليم اظهارنامه عملکرد مالياتي در خصوص تنظيم اظهارنامه مالياتي صحيح و اصولي اظهارنامه هاي مالياتي و رعايت كليه موازين قانوني با استقرار مشاورين و کارشناسان زبده امور مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده در مجتمع اداري اتاق اصناف قم، نسبت به خدمت رساني به کليه اصناف شريف استان قم و رفع مشکلات و پاسخ به سوالات آن ها اقدامات لازم را بعمل خواهد آورد.
به موجب ماده 18 قانون ماليات بر ارزش افـزوده، مؤديان مکلفند بـه ترتيبـي کـه سـازمان امور مالياتي کشور تعيين و اعلام مينمايد، نسبت به ارائه اطلاعات درخواستي سازمان مـذکور و تکميل فرم هاي مربوطه اقدام و ثبت نام نمايند.» لذا ثبت نام اولين وظيفـه و تکليفـي اسـت کـه براي مؤديان مشمول اين نظام در نظر گرفته شده است کـه نشـان از اهميـت و جايگـاه خـاص آن ميباشد.

نیمتا روزنامه های صبح کشور