کد مطلب : 6934 تاریخ مطلب : 1395/09/03

مدرسه اصنافبا اشاره به آغاز فعاليت مدرسه اصناف، اين مدرسه ابتدا پذيراي تمامي هيئتمديرهها و اعضاي کميسيون اتحاديهها خواهد بود و در مرحله دوم ميزبان تمامي کسبه ها مي باشد.

ثبت نام متقاضيان ياد شده درمحل مرکز آموزش بازرگاني واقع در مجتمع اداري اتاق اصناف قم انجام مي شود و متقاضيان مي توانند نسبت به ثبت نام در مدرسه اصناف اقدام نمايند.

نیمتا روزنامه های صبح کشور