کد مطلب : 6929 تاریخ مطلب : 1395/09/03

كميسيون بودجه و تشكيلات

کميسيون بودجه و تشکيلات؛

اين کميسيون براي بررسي بودجه، ترازنامه و صورت هاي مالي اتحاديه ها و اتاق و همچنين تهيه آئين نامه هاي مالي، استخدامي و تشکيلاتي مورد نياز، موضوع بندهاي (ب)، (س)، (ص) و (ق) ماده 37 قانون، و ارائه راهکارهاي مناسب در اين خصوص تشکيل مي شود.

اعضاء محترم کميسيون بودجه و تشکيلات اتاق اصناف قم:

· مهين ناز قره بيگلو (رئيس)

· روح اله قربانيان (نائب رئيس)

· محمد ملکيان (عضو)

· اصغر کريمي(عضو)

· ابوالفضل خلجستان قمي (عضو)

نیمتا روزنامه های صبح کشور