کد مطلب : 6928 تاریخ مطلب : 1395/09/03

كميسيون اموراجتماعي

کميسيون امور اجتماعي و فرهنگي؛

اين کميسيون براي پيگيري روابط کار، بيمه و ماليات صنوف، شناسايي ناهنجارهاي فرهنگي بازار و مطالعه عوامل مؤثر بر گسترش و تعميق امور فرهنگي و فضايل اخلاقي نظير برگزاري جشن ها و مراسم ملي، مذهبي و ورزشي موضوع بندهاي (ز) و (ف) ماده 3 قانون و ارائه راهکارهاي لازم در اين خصوص تشکيل مي شود.

اعضاء محترم کميسيون امور اجتماعي اتاق اصناف قم:

· حسين صمدي(رئيس)

· محمد رزاقي(نائب رئيس)

· محسن معماريان (عضو)

· داود اسماعيلي (عضو)

· علي فرهاي فرد (عضو)

نیمتا روزنامه های صبح کشور