کد مطلب : 6927 تاریخ مطلب : 1395/09/03

كميسيون حل اختلاف و تشخيص

کميسيون حل اختلاف و تشخيص؛

اين کميسيون به منظور بررسي اختلافات صنفي في ما بين افراد و اتحاديه هاي صنفي موضوع ماده تبصره 3 بند(ط) ماده 30 قانون، راهنمايي صنوف و اتحاديه ها، بررسي ضوابط داخلي اتحاديه ها، تشکيل، تقسيم و يا ادغام اتحاديه ها، نوع کالاها و خدمات و درجه بندي واحدهاي صنفي موضوع بندهاي(الف)، (ج) و (ي) ماده 37 قانون تشکيل مي شود.

اعضاء محترم کميسيون حل اختلاف و تشخيص اتاق اصناف قم:

· محمود اسماعيل گل(رئيس)

· داود ابراهيمي نيک (نائب رئيس)

· امير پوريزدي (عضو)

· علي اکبر سقائيان (عضو)

· محمود اصلاني (عضو)

نیمتا روزنامه های صبح کشور