کد مطلب : 6926 تاریخ مطلب : 1395/09/03

کميسيون آموزش و پژوهش

کميسيون آموزش و پژوهش؛

اين کميسيون براي ارائه راهکارهاي مناسب در زمينه ارتقاء دانش، آموزش و مهارت هاي فني و حرفه اي صنوف، ارتقاء فرهنگ تحقيق و پژوهش از قبيل انتشار مجلات تخصصي، برگزاري سمينارها و کنفرانس ها و تهيه آئين نامه آموزشي مورد نياز موضوع بندهاي(ب) و (ف) ماده 37 قانون، تشکيل مي شود.

اعضاء محترم کميسيون آموزش و پژوهش اتاق اصناف قم:

·رضا محمديان (رئيس)

·محمدحسين سقايتي (نائب رئيس)

·جواد حاجي زاده قمي (عضو)

·سيدحسن فاطمي نويسي(عضو)

·مجتبي وليخاني (عضو)

نیمتا روزنامه های صبح کشور