کد مطلب : 6904 تاریخ مطلب : 1395/08/27

آيين نامه نحوه همکاري نيروي انتظامي با اتحاديه ها، اتاق هاي اصناف و اتاق اصناف ايران (موضوع ماده 81 قانون نظام صنفي)

موضوع ماده 81 قانون نظام صنفي

تعاريف

ماده 1- تعاريف:
قانون: قانون نظام صنفي.
ناجا: نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران(پليس نظارت بر اماکن عمومي).
اتاق اصناف: اتاق اصناف شهرستان
اتحاديه: اتحاديه صنفي
سامانه اصناف: سامانه الکترونيکي صدور پروانه کسب( به نشاني: iranianasnaf.ir).

نحوه همکاري ناجا با اتحاديه ها و اتاق هاي اصناف

ماده 2- نحوه همکاري نيروي انتظامي با اتحاديه ها در اجراي تبصره(1) ماده(17) قانون:
1- رسته هاي مشمول تبصره(1) ماده(17) قانون براساس پيشنهاد اتاق اصناف ايران و تاييد دبيرخانه هيات عالي تعيين مي گردد.
2- اتحاديه ها موظفند پس از مشخص شدن رسته هاي موضوع بند(1) افراد معرفي شده توسط واحدهاي صنفي ذي ربط را به ناجا معرفي نمايند.
3- ناجا مي بايست ظرف مدت يک هفته نظر خود را جهت صدور کارت به اتحاديه اعلام نمايد. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت تلقي مي گردد.
تبصره:- اعلام نظر منفي از سوي ناجا درخصوص فرد معرفي شده مي بايست به طور مستند و مستدل به اتحاديه اعلام گردد.
4- اتحاديه موظف است پس از کسب نظر ناجا، ظرف مدت يک هفته نسبت به صدور کارت شناسايي
عکس دار جهت متقاضي اقدام نمايد.
ماده 3- نحوه همکاري ناجا با اتحاديه ها درخصوص تعطيل و پلمب واحدهاي صنفي بدون پروانه کسب(موضوع ماده(27) قانون):
1- شناسايي و معرفي واحد صنفي بدون پروانه کسب به اتاق اصناف توسط اتحاديه.
2- اتاق اصناف موظف است ظرف مدت سه روز چنانچه واحد صنفي موردنظر بدون پروانه کسب باشد مراتب را تاييد و بلافاصله به ناجا اعلام نمايد.
3- اخطار پلمب به واحد صنفي مذکور حداکثر ظرف يک هفته از تاريخ اعلام اتاق اصناف توسط ناجا با رعايت تبصره(1) ماده(27) قانون.
تبصره 1- اخطاريه در دو نسخه تهيه، يک نسخه به متصدي واحد بدون پروانه کسب ابلاغ و نسخه دوم با قيد تاريخ به امضاي متصدي واحد فاقد پروانه و ابلاغ کننده رسيده و در پرونده مربوطه درج مي شود. درصورت عدم حضور متصدي واحد و يا امتناع از دريافت و امضاي اخطاريه، نسخه اول درمحل الصاق و مراتب با ذکر تاريخ در نسخه دوم قيد و در پرونده وي درج مي گردد. الگوي اخطاريه توسط ناجا و با همکاري دبيرخانه هيأت عالي نظارت و اتاق اصناف ايران تهيه خواهد شد.
تبصره2- کليه اطلاعات مربوط به شناسايي، معرفي و پلمب واحدهاي صنفي بدون پروانه کسب بايد توسط اتحاديه يا اتاق اصناف(به تشخيص اتاق) در سامانه اصناف ثبت گردد. ناجا نيز مي بايست تصوير اخطاريه پلمب و فک پلمب را جهت ثبت در پرونده صنفي و سامانه اصناف به اتحاديه و يا اتاق اصناف منعکس نمايد.
4- پلمب واحد بدون پروانه کسب توسط ناجا ظرف مدت ده تا بيست روز از زمان ابلاغ اخطار.
تبصره- کساني که پلمب يا لاک و مهر محل هاي تعطيل شده در اجراي قانون را بشکنند و محل هاي مزبور را به نحوي از انحاء براي کسب مورد استفاده قرار دهند، مي بايست براي اعمال مجازات هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي توسط ناجا به مراجع قضايي ذي ربط معرفي شوند.
ماده 4- درصورت عدم شناسايي يا عدم درخواست پلمب واحدهاي صنفي مذکور از سوي اتحاديه، اتاق اصناف ذي ربط و ناجا مکلفند واحدهاي فاقد پروانه کسب را شناسايي و مطابق ضوابط ماده(3) اين آيين نامه پلمب نمايند. (موضوع تبصره(4) ماده(27) قانون).
ماده 5- نحوه همکاري ناجا با اتحاديه ها درخصوص تعطيل موقت واحدهاي صنفي متخلف(موضوع ماده(28) قانون) مطابق با آيين نامه اجرايي ماده(28) قانون انجام مي شود.

ساير مقررات
-
ماده 6- ناجا مکلف است براي انجام تکاليف مقرر در مواد(27) و (28) قانون نسبت به تأمين مأمور مورد نياز اقدام نمايد.
ماده 7- فک پلمب واحد صنفي با اعلام اتحاديه و توسط ناجا، مطابق ماده(27) قانون صرفاً در موارد زير امکان پذير مي باشد:
1- ثبت درخواست متقاضي صدور پروانه کسب در سامانه اصناف و ارائه بخشي از مدارک شامل(سند مالکيت عين و منفعت و يا منافع، گواهي اداره امور مالياتي) بديهي است پس از فک پلمب بايد ساير مدارک نيز مطابق مقررات ارائه و تکميل گردد.
2- اعلام انصراف دارنده واحد صنفي از ادامه فعاليت، براي يکبار و مشروط به اخذ تعهد کتبي مبني بر عدم فعاليت مجدد در آن مکان تا اخذ پروانه کسب.
تبصره- درصورت ادامه فعاليت واحد صنفي فک پلمب شده، واحد مذکور مجدداً پلمب و فک پلمب دوباره آن صرفاً منوط به دريافت پروانه کسب خواهد بود.
ماده 8- ناجا و دبيرخانه هيات عالي نظارت موظفند ضمن اتصال سامانه هاي اصناف و ناجا فرايند همکاري خود را تسهيل نمايند.
ماده 9- اين آيين نامه در اجراي ماده(81) قانون نظام صنفي مشتمل بر(9) ماده و(5) تبصره توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت با همکاري وزارت کشور و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي تهيه و در تاريخ 05/04/1395 به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيده است و از تاريخ تصويب، آيين نامه قبلي لغو مي گردد.
نیمتا روزنامه های صبح کشور