کد مطلب : 6899 تاریخ مطلب : 1395/08/27

دستورالعمل نحوه تنظيم ساعت کار و ايام تعطيل واحدهاي صنفي

(موضوع تبصره بند (م) ماده 37 قانون نظام صنفي)

تعاريف
ماده 1ـ تعاريف:
قانون: قانون نظام صنفي.
دبيرخانه: دبيرخانه هيأت عالي نظارت.
کميسيون نظارت: کميسيون نظارت شهرستان.
اتاق اصناف: اتاق اصناف شهرستان.
نحوه تصويب ساعات کار واحدهاي صنفي
ماده 2ـاتاق اصناف مي­ بايست با توجه به طبيعت و نوع کار واحدهاي صنفي و با استفاده از ظرفيت کميسيون امور اقتصادي اتاق نسبت به تنظيم ساعت کار و ايام تعطيل آنان اقدام و پس از تاييد اجلاس اتاق براي تصويب به کميسيون نظارت ارسال نمايد.
ماده 3ـکميسيون نظارت موظف است با در نظر گرفتن نوع فعاليت و ملاحظات لازم ديگر (از جمله سياحتي، زيارتي و انتظامي) پيشنهاد اتاق را در جلسه کميسيون مطرح و اتخاذ تصميم نمايد.
تبصره – ساعات کار واحدهاي صنفي تحت پوشش اتحاديه کشوري تابع ساعت کار فروشگاه يا دفتر مرکزي و يا حسب مورد دستگاه تخصصي ذيربط مي­باشد.
نحوه تعيين ايام تعطيل واحدهاي صنفي
ماده 4-ايام تعطيل واحدهاي صنفي مطابق تقويم رسمي کشور مي­باشد، کميسيون نظارت موظف است براي ايام تعطيل و ايام خاص (نظير ماه مبارک رمضان و تعطيلات نوروز) حسب ضرورت نسبت به تعيين شيفت کاري جهت رسته­ ها و يا تعدادي از واحدهاي صنفي، به منظور جلوگيري از عسر و حرج مردم در تامين مايحتاج ضروري اقدام نمايد.
ساير مقررات
ماده 5-اتاق اصناف با همکاري اتحاديه ها ذي ربط مي­ بايست مصوبات کميسيون نظارت درخصوص ساعت کار و ايام تعطيل را از طريق درج در روزنامه هاي کثيرالانتشار محلي و يا ساير طرق مقتضي به اطلاع واحدهاي صنفي مربوطه و مصرف کنندگان برساند.
ماده 6-واحدهاي صنفي مي ­بايست اطلاعيه ساعت کار خود را در محل کسب به نحوي که در معرض ديد همگان باشد نصب نمايند.
ماده7-اتحاديه­ هاي صنفي موظفند ظرف مهلت سه ماه از تاريخ تصويب ساعات کار و ايام تعطيل، نحوه اجرا و بازخورد آن را جهت انجام اصلاحات احتمالي از طريق اتاق اصناف به کميسيون نظارت گزارش نمايند. مسئوليت نظارت بر حسن اجراي ساعت کار و ايام تعطيل واحدهاي صنفي به ترتيب برعهده اتحاديه و اتاق اصناف مي ­باشد.
تبصره – در صورت عدم رعايت مقررات ساعات کار از سوي واحدهاي صنفي مي ­بايست مطابق بند (4) ماده (2) آيين نامه اجرايي موضوع ماده (28) قانون اقدام گردد.
ماده 8-اين دستورالعمل در اجراي تبصره بند (م) ماده (37) قانون نظام صنفي، مشتمل بر (8) ماده و (2) تبصره، با پيشنهاد اتاق اصناف ايران و همکاري نيروي انتظامي توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت تهيه و در تاريخ .................... به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيده است.
نیمتا روزنامه های صبح کشور