کد مطلب : 68904 تاریخ مطلب : 1399/11/11

آگهي شركت در انتخابات اتحاديه صنف فروشندگان و تعميرکنندگان تلفن ثابت و همراه

آگهي شركت در انتخابات اتحاديه صنف فروشندگان و تعميرکنندگان تلفن ثابت و همراه

در اجراي ماده 11 آئين نامه اجرائي انتخابات هيئت مديره اتحاديه هاي صنفي ، بدينوسيله از كليه اعضاء داراي پروانه کسب دعوت بعمل مي آيد تا در روز يکشنبه مورخ 19 /11/99 از ساعت 9 صبح الي 12 با در دست داشتن اصل پروانه كسب و يا كارت عضويت جهت انتخـاب 5 نفـر از بين داوطلبان عضويت در هيئت مديره و يک نفر از بين داوطلبان بازرس آن اتحاديه حضور يابند.

محل برگزاري انتخابات:

بلوار 15 خرداد جنب سازمان حج و زيارت ، مجتمع اداري اصناف

ضمناً بر اساس تبصره ماده 13 آئين نامه اجرائياعطاي وكالت و يا نمايندگي جهت دادن راي ممنوع است .

اســــــامي داوطلبين عضويت در هيات مديره

1ـ محمدمسعود بهرامي

2- محمدمهدي پايدار

3- رضا تصوف -

4- محمدجواد خودکار قمي

5 ـ سعيد زادصفر

6 ـ روح اله شکوري قمي

7 ـ محمد عابدي

8 ـ حميد منادي

9 ـ امير مودب

10- عليرضا نصراللهي مهجور

11-عليرضا نيک سخن

اسامي داوطلبين بازرس

1- رضا جهانگيري پور

2- مرتضي غفاري منش

3- سعيد غنمي

(( هيات اجرائي برگزاري انتخابات اتحاديه هاي صنفي شهر قم ))