کد مطلب : 68903 تاریخ مطلب : 1399/11/11

قابل توجه اعضاء محترم اتحاديه صنف سوهان و شيريني قم

قابل توجه اعضاء محترم اتحاديه صنف سوهان و شيريني قم

در اجراي بند 8 مصوبه کميسيون نظارت مورخ 04/09/1399 موضوع ادغام اتحاديه صنف سوهاني و اتحاديه صنف قنادان و شيريني فروشان قم و تشکيل اتحاديه صنف سوهان و شيريني قم و لزوم برگزاري انتخابات جديد ، بدينوسيله از كليه اعضاء آن صنف كه داوطلب عضويت در هيات مديره و بازرس اتحاديه مي باشند تقاضا دارد با در دست داشتن مدارك ذيل از ابتداي وقت اداري روز شنبه مورخ 14/11/99 لغايت پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 28/11/99 به مدت 15 روز به محل هيات اجرائي برگزاري انتخابات اتحاديه هاي صنفي مستقر در سازمان صنعت، معدن و تجارت واقع در بلوار 15 خرداد جنب کوچه شماره 2 طبقه همکف اتاق 107 مراجعه و نسبت به دريافت و تکميل پرسشنامه اقدام نمايند .

تبصره: داوطلبان حائز شرايط مکلفند با مراجعه به نشاني سامانه http://election.iranianasnaf.ir نسبت به تکميل پرسشنامه و بارگذاري تصاوير شناسنامه، کارت­ملي، مدرک تحصيلي يا اعتبارنامه، پروانه کسب و عکس پرسنلي خود جهت ثبت­نام اقدام نمايند.