کد مطلب : 68894 تاریخ مطلب : 1399/11/06

آگهي شركت در انتخابات اتحاديه صنف فروشندگان لوازم خانگي قم (ميان دوره)

آگهي شركت در انتخابات اتحاديه صنف فروشندگان لوازم خانگي قم (ميان دوره)

آگهي شركت در انتخابات اتحاديه صنف فروشندگان لوازم خانگي قم (ميان دوره)

در اجراي تبصره 4 ماده 22 قانون نظام صنفي موضوع برگزاري انتخابات (ميان دوره) براي تعيين اعضاي جايگزين اتحاديه صنف فروشندگان لوازم خانگي و صنوف وابسته قم(نائب رئيس اول؛نائب رئيس دوم؛دبير،؛خزانه دار و بازرس)(اصلي و علي البدل) ، بدينوسيله از كليه اعضاء داراي پروانه کسب دعوت بعمل مي آيد تا در روز دوشنبه مورخ 13 /11/99 از ساعت 9 صبح الي 12 با در دست داشتن اصل پروانه كسب و يا كارت عضويت

جهت انتخـاب 4 نفر از بين داوطلبان عضويت در هيئت مديره و يک نفر از بين داوطلبان بازرس آن اتحاديه حضور يابند.

محل برگزاري انتخابات:

بلوار 15 خرداد جنب سازمان حج و زيارت ، مجتمع اداري اصناف

ضمناً بر اساس تبصره ماده 13 آئين نامه اجرائياعطاي وكالت و يا نمايندگي جهت دادن راي ممنوع است .

ااســــــامي داوطلبين عضويت در هيات مديره

1ـ شهاب بخشنده

2- اميرحسين خوئي

3ـ سيدعباس رضويان

4 ـ حميدرضا عبداللهي

5 ـ محمدرضا عدلي پور

6 ـ عباس کريمي عرب

7 ـ علي محمداميني

8 ـ غلامرضا محمدي

9 ـ سيدمحمدرضا معصومي

اسامي داوطلبين بازرس

1- حسن احمدي

2- علي بزرگان

(( هيات اجرائي برگزاري انتخابات اتحاديه هاي صنفي شهر قم ))