کد مطلب : 68805 تاریخ مطلب : 1399/10/04

آگهي شركت در انتخابات اتحاديه صنف فروشندگان و تعميرکننندگان موتور و دوچرخه قم

آگهي شركت در انتخابات اتحاديه صنف فروشندگان و تعميرکننندگان موتور و دوچرخه قم

در اجراي ماده 11 آيين نامه اجرائي انتخابات هيئت مديره اتحاديه هاي صنفي ،بدينوسيله از کليه اعضاء داراي پروانه کسب دعوت به عمل مي آيد تا روز دو شنبه مورخ 8/10/99 از ساعت 9صبح الي 12 با در دست داشتن اصل پروانه کسب و يا کارت،جهت انتخاب 5 نفر از بين داوطلبان عضويت در هيئت مديره و 1 نفر از بين بازرس آن اتحاديه حضور يابند.

محل برگزاري انتخابات: بلوار 15 خرداد ،جنب سازمان حج و زيارت،مجتمع اداري اصناف

ضمنا بر اساس تبصره ماده 13 آيين نامه اجرايي اعطاء وکالت و يا نمايندگي جهت دادن راي ممنوع است.

اســــــامي داوطلبين عضويت در هيات مديره

1ـ محمد آقامحمدي

2- رضا اسداللهي

3- روح اله ترکمني

4- ناصر جندقي فرد

5 ـ محمدرضا حسيني

6 ـ حميد دارابي

7 ـ سيدکاظم صالحي

8 ـ محمد کريمي

9 ـ سيدکاظم وزيري يزدي

10- عليرضا معيني

11-سيدناصر ميرهاشمي

اسامي داوطلبين بازرس

  • 1-مجتبي جندقي فرد
  • 2-مرتضي خوش کلام

3- مهدي فريس آبادي

هيات اجرايي برگزاري انتخابات اتحاديه هاي صنفي شهرقم