کد مطلب : 6861 تاریخ مطلب : 1395/08/27

وظايف و اختيارات

وظايف مشترک اعضاء هيئت رئيسه:

1. پيگيري و اجراي بندهاي (الف)، (د)، (ه)، (ز)، (ح)، (ط)، (ن)، (ع) و (ف) ماده 37 قانون.

2. برنامه ريزي براي اداره اتاق، تهيه برنامه مدون براي ارتقاء فعاليت هاي آن، انجام مقدمات تشکيل کميسيون ها، پيگيري و اجراي مصوبات اجلاس.

3. برنامه ريزي در راستاي اجراي سياست هاي کلان اقتصاد مقاومتي با تکيه بر شفافيت و روان سازي نظام توزيع، ارتقاء سطح خدمات رساني به مردم، کاهش هزينه هاي مبادلاتي از توليد تا مصرف و...

4. شناسايي مشکلات و موانع توسعه و ارتقاء فعاليت هاي صنفي و تلاش و همکاري جهت رفع اين موانع براي اتحاديه ها.

5. برنامه ريزي در جهت ارتقاء فعاليت ها و بهبود بهره وري اتحاديه هاي تحت پوشش.

6. برنامه ريزي، پيگيري و ايجاد مراکز آموزشي و پژوهشي باتوجه به نيازهاي اتحاديه ها.

7. بررسي پيش نويس بودجه، ترازنامه و صورت هاي مالي اتحاديه ها.

8. ارائه پيش نويس بودجه، ترازنامه و صورت هاي مالي اتاق به اجلاس براي تصويب.

9. شناسايي موانع صدور پروانه کسب و ايجاد پيشنهادات اصلاحي به دبيرخانه هيأت عالي نظارت.

10. اعلام نظر نهايي نسبت به اعتراض متقاضيان پروانه کسب(حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از دريافت اعتراض)

11. تهيه و تنظيم دستور جلسه اجلاس و عنداللزوم ارجاع به کميسيون ها براي بررسي و تحقيق.

12. همکاري و معاضدت با اعضاء اجلاس و کميسيون ها.

13. ساير وظايف و اختيارات پيش بيني شده در قانون و آئين نامه ها.

وظايف و اختيارات اعضاي هيئت رئيسه:

رئيس:

1. انجام کليه امور اجرايي اتاق و اداره جلسات هيأت رئيسه و اجلاس.

2. شرکت در جلسات کميسيون نظارت، سازمان ها، ادارات، شوراها و نهادهاي قانوني.

3. امضاي کليه اسناد و مکاتبات اتاق.

4. ارائه گزارش از عملکرد هيأت رئيسه به اجلاس هر 3 ماه يکبار.

5. موافقت با مرخصي و مأموريت رؤساي اتحاديه ها و اعضاي هيئت رئيسه.

6. اخذ موافقت رئيس کميسيون نظارت جهت مرخصي و مأموريت خود.

7. پيگيري فعاليت هاي توسعه اي اتاق از جمله آموزش، پژوهش، ارتقاء و بهره وري و توسعه صادرات.

8. پيگيري عملکرد برنامه هاي مدون اتاق.

9. پيگيري ايجاد مراکز پژوهشي و آموزشي مورد نياز اتاق.

نیمتا روزنامه های صبح کشور