کد مطلب : 66489 تاریخ مطلب : 1399/07/10

اعمال محدوديت ها براي قطع زنجيره انتقال بيماري كرونا

از تاريخ 10/07/1399 به مدت يک هفته اعمال محدوديت ها براي قطع زنجيره انتقال بيماري كرونا اجرائي بوده؛ و در صورت لزوم اين طرح قابل تمديد مي باشد.

با عنايت به نامه شماره 34207 مورخ 08/07/1399 جانشين محترم استاندار و دبير ستاد پيشگيري، هماهنگي و فرماندهي عمليات پاسخ به بحران و مديرکل مديريت بحران استانداري قم و ضمائم آن حاوي صورتجلسه جلسه هماهنگي براي اعمال محدوديت‏ها براي قطع زنجيره انتقال بيماري کرونا و تصميمات متخذه در جلسه ستاد کرونا مورخ 09/07/1399 بدينوسيله موضوعات مرتبط در بند 5 صورتجلسه مذکور به شرح ذيل ارسال؛ شايسته است نسبت به اجراي بند مذکور اقدام و از نتيجه حاصله اين اتاق را مطلع نماييد.

بند 5 : موارد ذيل که توسط دانشگاه علوم پزشکي براي اعمال محدوديت اعلام شده، و به ستاد ملي ارسال گرديده است، قابليت اجرايي
پيدا کرده و هر کدام از دستگاه‏ها موظف به رعايت موارد و مسئول اجراي محدوديت اعلام شده خواهند بود.

1 فعاليت رستوران‏ها، اغذيه فروشي‏ها، آب ميوه و بستني فروشي‏ها، کبابي و جگرکي ها فقط به صورت بيرون‏بر.

2 ممنوعيت برپايي ايستگاه‏هاي صلواتي، موکب‏ها و توزيع نذورات توسط واحدهاي صنفي در سطح استان؛ بدون اخذ مجوز.

3– تعطيلي کليه گيم‏نت‏ها و محل‏هاي بازي سرپوشيده.

4 تعطيلي کليه تالارهاي پذيرايي.

5- تعطيلي کليه آرايشگاه‏هاي مردانه، زنانه و سالن‏هاي زيبايي.

6 تعطيلي کليه کافه‏ها، قهوه‏خانه‏ها، چايخانه‏ها و سفره‏خانه‏ها.

شايان ذکر است اين طرح از تاريخ 10/07/1399 به مدت يک هفته اجرائي بوده؛ و در صورت لزوم اين طرح قابل تمديد مي باشد.