کد مطلب : 17958 تاریخ مطلب : 1396/06/01

کميسيون بازرسي و رسيدگي به شکايات

کميسيون بازرسي و رسيدگي به شکايات؛

اين کميسيون براي بازرسي و نظارت بر عملکرد اتحاديه ها در اجراي قانون خصوصا نحوه صدور پروانه کسب و انجام وظايف محوله در ماده 39 قانون تشکيل مي شود. کميسيون موظف است به منظور حصول اطمينان از رعايت ضوابط و مقررات صنفي به صورت دوره اي، موردي و يا براساس شکايات و اعتراضاتي که به اتاق مي رسد، عملکرد اتحاديه ها را مورد بررسي و بازرسي قرار داده و نتيجه بررسي خود را از طريق هيأت رئيسه به کميسيون نظارت گزارش دهد.

اعضاء محترم کميسيون بازرسي و رسيدگي به شکايات اتاق اصناف قم:

· جعفر آسوده (رئيس)

· قدرت اله مقيمي راد (نائب رئيس)

· حسين مهدي (عضو)

· ابوالفضل معبودي مهرباني (عضو)

· علي اصغر قرباني مطلق (عضو)

نیمتا روزنامه های صبح کشور