سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد)، بزرگترين بازار شفاف دولت

کد مطلب : 40746 تاریخ مطلب : 1398/04/23

دکتر سيد امير اصغري مدير سامانه تدارکات الکترونيکي دولت گفت: سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) (www.setadiran.ir) بزرگترين سامانه معاملاتي دولت است که مبتني بر مفاد، مواد و محتواهاي قانوني متفاوت و استوار همانند ماده50 قانون احکام دائمي توسعه کشور، ماده 9 برنامه توسعه ششم، تبصره 5 ماده 169 قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم و مصوبه هاي هيئت دولت شکل گرفته است. در اين بازار الکترونيکي دولتي، وزارتخانه ها، دستگاههاي اجرايي مشمول قانون برگزاري مناقصات و ساير قوانين مالي و معاملاتي بخش عمومي بايستي با رعايت قانون تجارت الکترونيکي و قانون برگزاري مناقصات، معاملات خود را در اين بستر انجام دهند. در سوي ديگر اين بازار بزرگ، تامين کنندگان کالا و خدمات کل کشور (اعم از اتحاديه ها، اصناف، انجمن هاي پيمانکاران و مشاوران) هستند که مي توانند با حضور در اين سامانه از منافع مالي معاملات انجام شده در سامانه ستاد منتفع گردند.

1 2
نیمتا روزنامه های صبح کشور